SUPORSEAL CONCRETE CR01 KEO CHỐNG THẤM TRỘN HỒ VỮA

Keo chống thấm trộn hồ vữa Suporseal Concrete cr01 là loại vật liệu dạng lỏng. Dùng trộn vào hỗn hợp vữa để trám các mao dẫn, khe hở hình thành trong quá trình ninh kết vữa