SUPORSEAL CONCRETE CR02 KEO CHỐNG THẤM TÁC NHÂN ĐÔI

Keo chống thấm tác nhân đôi Suporseal concrete cr02 là loại vật liệu làm tăng khả năng chống thấm, vừa là tác nhân giảm nước và hóa dẻo cho bê tông.